Säkerhet

Laminering

Bearbetning

 

Säkerhet

Vid konstruktion av armerad härdplast ingår ett antal moment som om de genomförs felaktigt kan medföra risk för personskador. Om erforderliga säkerhetsgärder följs innebär dock normalt hanteringen och bearbetningen inte några risker.

Nedanstående säkerhetsåtgärder gäller främst vid enstaka hantering, laminering och bearbetning av armerade härdplaster. Vid regelbunden hantering under lång tid och ren yrkesmässig hantering bör ytterligare åtgärder vidtas.

 

Laminering

Vid lamineringen av fibrerna är det främst hanteringen av harts, härdare och accelerator och den tillblandade hartsen som kan medföra risk för personskador.

 

Polyester och vinylester

Polyesterns katalysator / härdare är en giftig, etsande vätska.

Stänk kan medföra blindhet. Vid framförallt hanteringen av härdaren och tillblandning av harts bör därför skyddsglasögon användas.

Polyester och vinylester innehåller styren, ett lösningsmedel som kan vara farligt vid inandning. Vid hantering av harts och laminering bör därför skyddsmask användas som begränsar inandningen av avdunstad styren. Lokalen bör dessutom i största möjliga mån ventileras.

Täckande skyddskläder och vantar, diskvantar eller liknande som klarar lösningsmedel (ej vinylvantar) används för att undvika hudkontakt. Härdad plast kan inte lösas upp av något lösningsmedel utan måste avlägsnas mekaniskt.

 

Epoxi

Härdaren till lamineringsepoxi innehåller ämnen som är irriterande vid hudkontakt och kan vara allergiframkallande. Därför är det extra viktigt att undvika hudkontakt vid hantering av ohärdad epoxi och laminering. Heltäckande skyddskläder och diskvantar är ofta tillräckligt vid enstaka hantering. Vid regelbunden hantering och för högre säkerhet finns specialvantar att tillgå hos välsorterade epoxileverantörer. Dessa kan dock vara för ohanterliga vid finare lamineringsarbete.

Slipa eller såga inte i ohärdat epoxilaminat eller i epoxilaminat där man är osäker på om laminatet är genomhärdat. Detta eftersom den epoxidammet annars riskerar irritera luftvägar något som kan medföra stor fara.

Epoxi för lamineringsbruk är normalt lösningsmedelsfri vilket innebär att den inte avdunstar. Vid laminering krävs därför normalt inte skyddsmask annat än i små oventilerade lokaler eller vid långvarig hantering.

 


Generellt

Då det föreligger risk för stänk– Använd skyddsglasögon!

Detta gäller både vid tillblandningen av harts och vid större lamineringsarbeten eller laminering underifrån där det finns risk för att hartsen droppar.

Vid stänk av polyester, vinylester eller epoxi i ögonen skölj omedelbart med vatten eller 2% Natriumkarbonatlösning. Uppsök omedelbart läkare.

 

Bearbetning

Armerad härdplast har i förhållandevis låg densitet och vid bearbetning som slipning och sågning bildas slipdamm som flyger i runt luften och kan andas in. Vid inandning kan dammet irritera luftvägar och i lungorna medföra fara.

Man bör därför alltid använda skyddsmasker vid bearbetning av fiberarmerad härdplast.

 

Två lämpliga och prisvärda masker som skyddar mot slipdamm och

aerosol, utbytesfilter till den vänstra

 

Glasfiberslipdamm men även slipdamm från kolfiberlaminat är stickande vid hudkontakt och ger sträv hud en längre tid. För att undvika hudkontakt används tät skyddsklädsel tex arbetsoverall och täta vantar, tex diskvantar som träs över armarna på klädseln för att undvika att slipdamm kommer mellan.

Helst bör man ha lättare klädsel under som kan bytas och tvättas ofta.

Håret bör dessutom täckas.

Efter att ha varit i kontakt med slipdammet bör man duscha för att skölja av eventuellt damm som har nått huden och som annars kan irritera.

Kläder som har kommit i kontakt med slipdammet bör inte tvättas tillsammans med vanliga kläder eller kläder som kommer i direkt hudkontakt då rester av slipdamm kan spridas till övriga kläder.

 

 

TILL STARTSIDAN!