Ordlista

 

Ovanliga ord och förkortningar som återfinns i handboken eller relaterade, sorterade i bokstavsordning. Förklaringar beskriver ordets aktuella betydelse (vissa ord kan ha en annan betydelse i andra sammanhang).

 

Accelerator – substans som tillförs i härdplastharts för att förkorta härdtiden

AP – Armerad plast (ibland synonymt med Armerad Polyester)

Aramid – fiber för fiberkompositer, linor och skottsäkra applikationer, hög slaghållfasthet

Armering – förstärkning

Bistenolpolyester – polyesterkvalité med god kemikalieresistens, främst mot alkali

Bobin – spole med upplindad roving, avlindas utifrån eller inifrån

Bonocell – polyuretancellplast för sandwichkonstruktioner, distansmaterial

Böldpest – skador efter att vatten har absorberats i glasfiberarmerad polyester, varvid laminatet får ”bölder”

Carbon – från eng. carbon fibre = kolfiber

C-glas – glasfiberkvalité med god kemisk resistens

CM – Continuous Mat, fibermatta med kontinuerliga fibrer i slingor

CrMo – Kromomolybdelstål, stållegering med god hållfasthet, vanlig i konstruktionssammanhang

CSM – Chopped Strand Mat, korthuggen fibermatta (4-5cm fibrer), vanligtvis E-glas, pulver- eller emulsionsbunden

Cutter – Anordning för klippning av roving, används vid laminatsprutning

Daggpunkt – den temperatur då fuktigheten i luft bildar dagg på ytor

Delaminering – fiberlaminat delas längs med laminatet eller kärnmaterialet vid sandwichkonstruktioner, uppkommer vid fläkande belastning eller dålig bindning mellan fibrerna

Divinycell – vinylcellplast för sandwichkonstruktioner, distansmaterial

E-glas – den vanligaste glasfiberkvalitén

Emulsionsbunden – bindning av kortfibrig glasfibermatta som löses upp av styrenet i polyester vid laminering

EP – Epoxiplast (se epoxi)

Epoxi – härdplast som bla utnyttjas som lim, skydd, till fiberkompositlaminering, goda mekaniska prestanda

Esterplastse polyester

Exoterm – kemisk process som utvecklar värme

Flock – lösa fibrer för kompositlaminerinering

FRP – Fiberarmerad plast (Fiber Reinforced Plastics)

Gelcoat – härdplast specialanpassad som yttersta lager i laminat för bra utseende och skydd, pigmenterad, tixotrop

Grafitfiberse kolfiber

GRP – Glasfiberarmerad plast (Glass fibre Reinforced Plastics)

GS – Sandwichmaterial med genomsågat mönster (Gredscore) och glasfiberväv, för böjda applikationer

HDT – Heat Deflection Temperature, anger den temperatur där plastens fysikaliska egenskaper försämras

Hetsyra-polyester – polyesterkvalité med god kemikalieresistens, främst mot syror och organiska lösningsmedel

HM – High Modulus, kolfiber- eller aramidkvalité med hög E-modul

Honeycomb – distansmaterial för sandwichkonstruktioner med bikupekakform

HS – High Strength, kolfiberkvalité av standardkvalité men något högre draghållfasthet

Hydrolys – sönderdelning genom vatten, ett vattenmolekyl tas upp samtidigt som en molekyl sönderdelas, förekommer för estermolikyler

Härdplast – tvärbunden plast, härdas genom kemisk process, ej möjligt att smälta och forma om

ILSS – interlaminar shear strength, spjälkhållfasthet för ett laminat eller bindningsstyrkan av fibrerna i ett laminat

IM – Intermediate Modulus, kolfiber- och aramidkvalié med hög E-modul och hög draghållfasthet

Isoftalsyrapolyester – polyesterkvalité med kemikalieresistens

ISO-PNG-polyester – polyesterkvalité med god åldrings-, väder och vattenbeständighet

ISO-polyester – se Isoftalsyrapolyester

Katalysator – substans som tillförs härdplastharts för att påbörja ett härdningsförlopp

Kevlar – aramidfiber (se Aramid)

Koboltnaftanat – vanlig acceleratorsubstans till omättad polyester

Kolfiber – armeringsfiber med hög hållfasthet

Komposit – två eller flera material för att ta fördel av de olika materialens karakteristik

Kärnmaterial – sandwichmaterial som separerar de lastbärande yttre skikten i en sandwichkonstruktion

Laminat – kompositmaterial uppbyggt av flera lager

Laminera – bygga upp fiberkomposit genom att väta armeringsfibrer med en matris

Lamineringsepoxi – epoxiplast specialanpassad för fiberkompositlaminering, låg viskositet

LSE – lågstyrenavdunstande polyester, ”miljöpolyester” med lågt styreninnehåll och/eller inblandat vax

Matris – bindemedel i fiberkomposit

MEK-Peroxid –katalysator / härdare till omättad polyester

ORTO-polyester – polyesterkvalité med god åldersbeständighet, ”allroundpolyester” för AP-komposit

PNG-polyester – polyesterkvalité

Polyester – plast, både termoplast (mättad polyester) och härdplast (omättad polyester), den mest använda härdplasten vid fiberkompositlaminering

Potlife – den tid som en epoxiharts kan användas vid laminering från tillblanding till viskositeten är för hög

Pre-preg – väv förimpregnerad med harts

Pulverbunden – bindning av kortfibrig glasfibermatta som löses upp av styrenet i polyester vid laminering

Quartsglas – glasfiberkvalité med goda mekaniska egenskaper och hög temperaturtålighet

R-glas – se S-glas

Roving – fiberbunt för armering

Sandwichkonstruktion – två tunna men starka täcktskikt separerade med ett lätt kärnmaterial

S-glas – glasfiberkvalité med hög hållfasthet

Sizing – ytbehandling av fiberväv, olika beroende på typ av matris

Termoplast – plast som är omformbar vid värme

Tigerväv – kombinationsväv med kolfiber och aramid

Tixotrop – trögflytande konsistens hos vätska för undvika att vätskan rinner utan att i större omfattning påverka den vätande förmågan

Topcoat – härdplast anpassad som skydd för laminat, vanligtvis modifierad gelcoat

Toray – stor japansk kolfibertillverkare

Twaron – aramidfiber, japansk aramidfibertillverkare (se Aramid)

UDR – Unidirectional Roving, enkelriktad väv

UHM – Ultra High Modulus, kolfiber- och aramidkvalité med mycket hög E-modul

UV-strålning – Ultraviolett strålning, ljus med högt energiinnehåll, bla solljus, bryter ner de flesta plaster vid långvarig exponering

Vacuum bagging – Lamineringsteknik där det härdande laminatet täcks med plastfilm varefter luften sugs ut, medför högre och jämnare kvalité, mindre luftbubblor, högre fiberhalt, bättre arbetsmiljö

Vinylester – härdplast för bla fiberkompositlaminering, bra kemikalieresistens, bättre mekanisk prestanda än polyester

Viskositet – mått på hur lättflytande en vätska är, påverkar den vätande förmågan

WR – Woven Roving, rovingväv, grov väv

Värmehärdning – temperaturen höjs kring ett härdande laminat under vanligtvis den senare delen av härdprocessen, ger generellt ett bättre genomhärdat, starkare laminat

 

 

TILL STARTSIDAN!